arianisme

leer die de goddelijkheid van Christus loochent

Naar de Alexandrijnse priester Arius (ca. 250-336). Arius leerde dat het woord Gods (de logos) dat in Jezus Christus tot ons komt, Gods eerste en hoogste schepsel was, maar dat Christus zelf alleen bij wijze van eretitel ook God kon worden genoemd.

De Kerk vond dat het bijbelse mysterie daarin onvoldoende geëerbiedigd werd. De leer van Arius, die in 381 op het concilie van Constantinopel als ketterij werd veroordeeld, kende bij tijd en wijle veel succes en leidde tot felle godsdiensttwisten.

Later zou hij nog een krachtig bestaan leiden onder de pas gekerstende Germaanse volkeren. De bekering van de Franken in 496 betekende het definitieve einde van het arianisme.

nl_NLNederlands